VCA

Het Centraal College van Deskundigen VCA is verantwoordelijk voor (het beheer van) het VCA-systeem. De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is juridische eigenaar van het VCA-systeem en stelt het CCVD-VCA in staat optimaal te functioneren. In de SSVV zijn alle bij het VCA-systeem betrokken partijen vertegenwoordigd.

Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV)
De SSVV is een onafhankelijke stichting ter bevordering van de veiligheid, arbeidsomstandigheden, het milieu en de competenties van de leden van de (branche-)organisaties die bij ons zijn aangesloten. Om deze doelen te bereiken, richten wij ons op:

  • Ontwikkeling en toepassing van certificatie van VGM- beheersystemen
  • Normering en standaardisering van VGM-beheersystemen
  • Onderlinge afstemming van VGM-beheersystemen
  • Beheren van certificatiesystemen

Deelnemende organisaties

De deelnemers van de SSVV zijn organisaties die de belangen van een groep ondernemingen of hun eigen belangen behartigen. Die belangen moeten verenigbaar zijn met de doelstellingen van de SSVV.
Als aannemer krijgt u steeds vaker de vraag of u VCA-gecertificeerd bent. Veel opdrachtgevers stellen dit zelfs als voorwaarde. Maar waar staat VCA eigenlijk voor?

VGM Checklist Aannemers

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Voor wie?

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches:

  • Werktuigbouwkunde
  • Elektrotechniek en procesbesturing
  • Bouwkunde
  • Civiele techniek
  • Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.

Hoe is VCA ontstaan?

VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als industriestandaard.

Stichting Samenwerken Voor Veiligheid

Het VCA-systeem is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Het Centraal College van Deskundigen VCA verzorgt het beheer en de verdere ontwikkeling van het VCA-schema. Het VCA-schema valt onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA). De certificatie-instellingen die de VCA-audits uitvoeren zijn door de RvA geaccrediteerd.

Europese Standaard

Het VCA-systeem (het zogenaamde certificatieschema) voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. Daardoor wordt internationale toepassing en eventueel wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd.
Om een VCA-certificaat te verkrijgen moet u als bedrijf vijf stappen doorlopen. Dit stappenplan geeft inzicht in wat er moet gebeuren voordat uw bedrijf in aanmerking komt voor certificatie.

Stap 1: Bepalen of het bedrijf in aanmerking komt
In de eerste stap wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor een VCA-certificaat. VCA is bedoeld voor aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden.
Stap 2: Bepalen van het certificatieniveau
Vervolgens bepaalt u welk niveau voor u van toepassing is: VCA*, VCA** of VCA Petrochemie. Uiteindelijk is het de opdrachtgever die bepaalt welk niveau voor u vereist is.

Stap 3: Opstellen actiepunten VGM-beheersysteem
In de derde stap stelt u actiepunten op om uw VGM-beheersysteem te ontwikkelen of te verbeteren. (VGM = Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Hiertoe stelt u eerst vast wat uw startpunt is: voldoet uw organisatie misschien nu al aan sommige eisen voor het VGM-beheersysteem? En aan welke onderdelen moet nog worden gewerkt?

Stap 4: Uitvoeren actiepunten VGM-beheersysteem
Hier begint u aan de uitvoering van de actiepunten die u in de vorige stap heeft opgesteld. U werkt in deze stap toe naar een goed functionerend VGM-beheersysteem.

Stap 5: Aanvraag VCA-certificaat
Als u stap 1 tot en met 4 heeft doorlopen, kunt u een certificatieaanvraag doen bij een erkende certificatie-instelling. Deze instelling beoordeelt uw VGM-beheersyteem door middel van een audit. Als u voldoet aan de eisen krijgt u een certificaat. Bij tekortkomingen krijgt u de gelegenheid verbeteringen aan te brengen.

Veel (bijna-)ongevallen ontstaan door het gebrek aan kennis en bewustzijn van veiligheidsrisico’s bij werknemers. Door meer en betere scholing worden kennis en bewustwording vergroot en daarmee veel ongevallen voorkomen.

VCA eist dat werknemers voldoende kennis hebben van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Welk diploma of certificaat de werknemer moet halen hangt af van zijn functie. Alle diploma’s zijn persoonsgebonden en het origineel moet daarom in het bezit zijn van de werknemer.

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)
Alle operationeel leidinggevenden moeten beschikken over VOL-VCA.
De VOL-VCA bestaat uit de basiskennis aangevuld met zaken als Europese richtlijnen, VCA-certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.

Green Energy Services beschik over VCA certificering ** 2008/5.1

Technische servicemonteurs en leidinggevende medewerkers beschikken over VCA vol diploma

specialisaties

storingslijn

ges_nieuws

warchild

Contact

De Wieken 21
8801 RA FRANEKER
Tel : +31 (0) 517-234 970
KvK 37114530
Btw NL817.3.02529.B01
IBAN NL38RABO0161804489

 

 

Direct naar

Disclaimer & privacy