Veiligheid

Green Energy Service en veiligheid
Voor werken op hoogte is veiligheid een hot issue. Vanuit de overheid worden bedrijven en hun medewerkers steeds meer geconfronteerd met veiligheidsmaatregelen waaraan moet worden voldaan. Vooral in de technische sector worden de regels steeds verder aangescherpt. Waar je 15 jaar geleden nog zo een bouwterrein kon oplopen, moet je je nu eerst aanmelden, legitimeren, een veiligheidsinstructie volgen, een veiligheidsfilmpje zien, de nodige PBM’s aantrekken en daarna mag je dan onder begeleiding het terrein op. Veelal kom je nergens meer binnen zonder een veiligheidscertificaat!

Als een servicemonteur werkzaamheden uitvoert op een bouwterrein en de werkzaamheden zijn ook nog op hoogte moet er aan veiligheidseisen worden voldaan. Vaak zijn diverse werkvergunningen nodig, moet gereedschap en materialen gekeurd, zijn gekeurde PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) noodzakelijk en dient er sprake te zijn van benodigde veiligheidscertificaten. Zo krijgt effectief werken een hele andere dimensie.

Nodig?

De vraag blijft hier altijd: zijn deze veiligheidsmaatregelen nu echt allemaal nodig?

Als je de cijfers van bedrijfsongevallen bekijkt dan zeg je direct ja. De sectoren met de meeste ongevallen zijn de industriële sector en de ambachtelijke sector. Dus veel gerelateerd aan de techniek.Voorop staat dat het voorkomen van een ongeval het belangrijkste is. Want ieder ongeval, licht of zwaar, is er natuurlijk één te veel en heeft vaak verstrekkende gevolgen voor de betrokkenen.

Green Energy Services investeert vanuit haar verantwoordelijkheid in de veiligheid van haar medewerkers en overige betrokkenen.

Het bewust worden van de gevaren van werken op hoogte, het leren minimaliseren van de risico’s van het werken op hoogte, het leren werken met valbeveiliging en valbeveiligingssystemen is hierbij essentieel. De aanwezige complexiteit van methoden en technieken bij de uitvoering van werkzaamheden op hoogte betekent dat een adequate en gericht opleiding voor servicemonteurs voor de uitvoering van de beoogde werkzaamheden een noodzaak is, in het bijzonder als het gaat om de redding procedures.

De servicemonteurs van Green Energy Services beschikken minimaal over:
VCA vol certificering, BHV certificering, Veilig werken op hoogte certificering. Hierbij is de benodigde aandacht voor actualisering van de certificering. Daarnaast zorgt Green Energy Services voor de benodigde en gekeurde PBM’s.

CertificeringGreen Energy Services

VCA certificering ** 2008/5.1
ARBO Keuring en certificering van de windturbine
Een windturbine moet voldoen aan de geldende ARBO-normen. Wettelijk is bepaald dat elke turbine (machine) veilig moet zijn. Iedereen die aan, in of rond een windturbine werkzaam is, moet zekerheid hebben over een veilige werkomgeving. Een windturbine dient daarom te beschikken over de nodige certifictaten.

De specialisten van Green Energy Services voeren keuringen uit conform de ARBO-normen en certificeren de windturbine.

Controle vindt plaats op onderstaande onderdelen:

  • Aanwezigheid vereiste veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn (zoals brandblussers en EHBO-koffers).
  • Aanwezigheid hulpmiddelen en of deze voldoen aan de veiligheidsnormen (zoals ladders, lieren en liften).

Worden er eventuele tekortkomingen geconstateerd, dan lossen we deze in overleg met de turbine eigenaar meteen op.
Een tijdige en adequate keuring hoort bij professioneel beheer en draagt bij aan veilig werken.

Arbocatalogus Windenergiebedrijven

De Arbocatalogus Windenergiebedrijven is op 22 november 2012 gelanceerd door NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie) en WENb (de werkgeversvereniging van de Energiebedrijven).
Green Energy Services hanteert bij en tijdens haar werkzaamheden de Arbocatalogus Windenergiebedrijven. Tijdens de werkzaamheden kunnen situaties voorkomen die de veiligheid en gezondheid in gevaar kunnen brengen. In de Arbocatalogus Windenergiebedrijvenstaan de afspraken die de bedrijven in de energiesector met elkaar hebben gemaakt om risico’s tot een minimum te beperken. Zowel onshore als offshore werkzaamheden zijn in de catalogus opgenomen.
De doelgroepen die aangesproken worden zijn medewerkers (‘welke risico’s loop ik in mijn werk en wat kan ik zelf voor maatregelen treffen’), werkgevers (‘hoe zorg ik ervoor dat er veilig gewerkt wordt’) en arbodeskundigen van windenergiebedrijven, eigenaren van windturbines en contractors die werk uitvoeren voor een windenergiebedrijf of turbine-eigenaar.

De Arbocatalogus wordt continue aangevuld en gewijzigd. Ontwikkelingen in de sector of wijzigingen in de wet- en regelgeving worden actief gevolgd.

Meer weten?

Ga naar de site van Arbocatalogus Windenergiebedrijven: www.windenergiebedrijven.dearbocatalogus.nl/nl

specialisaties

storingslijn

ges_nieuws

warchild

Contact

De Wieken 21
8801 RA FRANEKER
Tel : +31 (0) 517-234 970
KvK 37114530
Btw NL817.3.02529.B01
IBAN NL38RABO0161804489

 

 

Direct naar

Disclaimer & privacy